Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Nowe wieści z EkoWodrolu

« wróć

EkoWodrol to bardzo prężnie działająca Hurtownia. Poniżej garść najświeższych informacji od naszego Partnera z północy Polski. 

Sztuka łagodzi obyczaje

Dzieła sztuki w miejscu pracy to coraz bardziej popularny trend w Polsce. Obrazy, grafiki czy artystyczne zdjęcia podnoszą prestiż firmy i mają pozytywny wpływ zarówno na klientów jak i pracowników. Nie od dziś wiadomo, że sztuka łagodzi obyczaje. Od połowy 2009 roku sala konferencyjna w EkoWodrolu zamieniła się w galerię sztuki. 

Na ścianach zostało powieszonych 10 sztuk akwareli architekta Andrzeja Tyszeckiego. Wśród nich są dwie akwarele, na których przedstawiono zrealizowane przez firmę inwestycje: stację wodociągową w Miastku i oczyszczalnię ścieków w Żydowie. W czerwcu tego roku galeria się powiększyła o następne akwarele. Na pierwszym piętrze w „Mini galerii” oprócz oryginałów akwareli z tegorocznego kalendarza można zobaczyć także prace Andrzeja Waleckiego, artysty grafika z Łodzi. Wszystkie te dzieła sztuki wnoszą przyjazną atmosferę, tworząc jednocześnie nowoczesny wizerunek EkoWodrolu.

Dofinansowanie na nowoczesne technologie

7 lipca br. w siedzibie spółki EkoWodrol, z wicemarszałkiem województwa Tomaszem Sobierajem została podpisana umowa o dofinansowanie z eurofunduszu na nowoczesne technologie. EkoWodrol zaplanował wdrożenie nowatorskiej technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D-BIM przy budowie urządzeń inżynierii środowiska. Koszt inwestycji oszacowano na 1,2 mln zł. EkoWodrol jest jedną z trzech koszalińskich firm, które sięgnęły po eurofundusze na inwestycje w nowoczesne technologie.

Nowa energia za sterami

19 czerwca br. walne zgromadzenie wspólników Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. podjęło decyzję o powołaniu nowego zarządu spółki. Tworzą go: Kamil Dzikiewicz – prezes, Rafał Wojciechowski – wiceprezes, oraz Konrad Chudzik i Karol Królak – członkowie. Nowy zarząd objął swoje obowiązki z dniem 1 lipca br. Wszyscy czterej tworzący go menedżerowie są absolwentami Politechniki Koszalińskiej.

Wszyscy są związani z EkoWodrolem od początku swojej pracy, przechodząc w nim kolejne szczeble kariery zawodowej. Dzięki temu doskonale znają firmę i dotychczasowy jej system wartości, za który obecnie przejmują pełną odpowiedzialność.W ostatnim czasie każdy z nich kierował ważnym działem przedsiębiorstwa. Trzej (oprócz prezesa Kamila Dzikiewicza) będą łączyć obowiązki członków zarządu z obowiązkami dyrektorów działów. – Sukcesja to trudny proces. Dlatego przeprowadziliśmy ją w sposób planowy, bez presji czasu i innych czynników. Jestem przekonany, że zmiana pokoleniowa oznacza nową energię w zarządzie, która za‑ owocuje dalszym rozwojem firmy i pożądaną dalszą dywersyfikacją źródeł przychodów. Zarządzanie operacyjne spółką przejęło młode pokolenie. Nie oznacza to jednak, że członkowie dotychczasowego zarządu, a jednocześnie główni udziałowcy EkoWodrolu, znajdą się poza firmą. Ich nową rolą będą funkcje kontrolne realizowane poprzez pracę w radzie nadzorczej spółki. Ze względu na specyfikę branży pozostaną oni również liderami niektórych projektów będących w toku, czego wymagają zawarte wcześniej umowy. – powiedział Lech Wojciechowski Prezes poprzedniego składu zarządu spółki.

Kolejny wygrany przetarg

W dniu 20.07.2020 konsorcjum firm w składzie:

• WUPRINŻ S.A.

• EkoWodrol Sp. z o.o.

• Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.

podpisało z Zamawiającym – Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie zamówienia „zaprojektuj i wybuduj”, tzw. żółty FIDIC. Zakres robót przewiduje modernizację i przebudowę czynnego obiektu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło: budowę nowego, dwuciągowego zespołu reaktorów biologicznych, osadników wtórnych oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz z stacją odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów. Docelowa projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków wynosić będzie Qdśr = 9 300 m³/d oraz 80 000 RLM. Wartość inwestycji: 41 888 888,88 zł netto. Termin realizacji inwestycji: 20.12.2022.

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj