Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Polityka prywatności

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) jest SBS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-205, przy ulicy Aleksandrowskiej 67/93, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091967, REGON 472950776, NIP 7251826959.


2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów / kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej) w celu niezbędnym do realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W tym celu Administrator gromadzi dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.

 

3. Administrator przetwarza również dane osobowe klientów / kontrahentów takie jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu w celu złożenia oferty. Gdy do jej złożenia dochodzi na Państwa prośbę, administrator przetwarza dane osobowe w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania oferty, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia. W przypadku, gdy administrator składa ofertę z własnej inicjatywy, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się za jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w takim sam sposób, w jaki została udzielona.

 

4. Administrator przetwarza udostępnione przez klienta / kontrahenta dane osobowe osób do kontaktu, pracowników klienta / kontrahenta (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), a także udostępnione przez klienta / kontrahenta będącego osobą prawną dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. uzasadnionego interesu Administratora rozumianego jako konieczność weryfikacji osób do kontaktu, osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej, a także umożliwienia skontaktowania się z tymi osobami w celach związanych z realizacją umowy. Udostępniający te dane osobowe zobowiązuje się do poinformowania tych osób o treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

5. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe, tj. adres e-mail, również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, składając pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody w siedzibie Administratora, przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną na adres: iod@grupa-sbs.pl lub pisemnie na adres: SBS Sp. z o.o., 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93.

 

6. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy, w tym dochodzenia roszczeń, zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów rachunkowych i podatkowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, uzyskania kopii danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

 

8. Administrator korzysta częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu i poczty elektronicznej, dostawców oprogramowania, dostawców usług rachunkowo-księgowych, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, firm audytorskich, podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Administrator udostępnia dane osobowe, w celu realizacji umowy również dostawcom usług kurierskich i pocztowych oraz kancelarii prawnych będących odrębnymi administratorami Państwa danych.

 

9. Administrator oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

 

10. Administrator nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem korzystania z usług firmy Microsoft, która jako podstawę ewentualnego transferu danych poza obszar EOG wykorzystuje standardowe klauzule umowne opracowane przez Komisję Europejską.

 

11. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Administrator zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

12. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: iod@grupa-sbs.pl lub pisemnie na adres: SBS Sp. z o.o. 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93.

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj